Indian Grey Hornbill

Adult pair

Madhya Pradesh

Sabiya Sheikh

2022