Malabar Pied Hornbill

Adult pair and juvenile

Karnataka

Hari Somashekar

2013