Malabar Grey Hornbill

Adult pair

Karnataka

vishal acharya

2014