Great Hornbill

Adult Female

Indira Gandhi (Annamalai) WLS, Tamil Nadu

Prasanna Venkatesh G

2014