Great Hornbill

Chick/Juvenile

Karnataka

Hari Somashekar

2013